Coach's VIEW BACKNUMBER

2024/05/31
คุณยอมให้ตัวเองล้มเหลวได้หรือไม่?
2024/04/22
คุณรับ Feedback อย่างไร?
2024/02/21
คำถามที่ "ทำให้คุณรู้สึกดี"
2023/11/15
คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ไหน?
2023/10/27
สร้างทีมที่ไม่พึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียว
2023/09/08
หากเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง?
2023/08/31
ในตอนนี้ ฉันเลือกที่จะ...
2023/08/30
"ความสามารถในการคิดร่วมกัน" คืออะไร?
2023/08/29
การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ใหม่
2023/08/23
คุณอยู่ในวงหรือนอกวงของการเปลี่ยนแปลง?
2023/08/09
เราจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างไรบ้าง เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายเคยประสบมาก่อน ?
2023/07/28
ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร?
2023/07/27
ผู้ที่เลือกอนาคตคือใคร?
2023/07/26
หยุดคิด เพื่อก้าวไปข้างหน้า
2023/07/19
Coach เพื่ออะไร? Coach เพื่อใคร?