Coach's VIEW

Coach's VIEW is a column written by coaches in COACH A. It will give you some tips to leverage coaching for organizational development and leadership development through sharing recent coaching trends, recent data related to coaching, and introduction of global publications related to coaching.

คุณรับ Feedback อย่างไร?

คุณรับ Feedback อย่างไร?

Coach's VIEW
คำถามที่

คำถามที่ "ทำให้คุณรู้สึกดี"

Coach's VIEW
คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ไหน?

คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ไหน?

Coach's VIEW
สร้างทีมที่ไม่พึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียว

สร้างทีมที่ไม่พึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียว

Coach's VIEW
หากเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง?

หากเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง?

Coach's VIEW
ในตอนนี้ ฉันเลือกที่จะ...

ในตอนนี้ ฉันเลือกที่จะ...

Coach's VIEW

"ความสามารถในการคิดร่วมกัน" คืออะไร?

Coach's VIEW
การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ใหม่

การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ใหม่

Coach's VIEW
คุณอยู่ในวงหรือนอกวงของการเปลี่ยนแปลง?

คุณอยู่ในวงหรือนอกวงของการเปลี่ยนแปลง?

Coach's VIEW
เราจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างไรบ้าง เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายเคยประสบมาก่อน ?

เราจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างไรบ้าง เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายเคยประสบมาก่อน ?

Coach's VIEW
ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร?

ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร?

Coach's VIEW
ผู้ที่เลือกอนาคตคือใคร?

ผู้ที่เลือกอนาคตคือใคร?

Coach's VIEW
หยุดคิด เพื่อก้าวไปข้างหน้า

หยุดคิด เพื่อก้าวไปข้างหน้า

Coach's VIEW
Coach เพื่ออะไร? Coach เพื่อใคร?

Coach เพื่ออะไร? Coach เพื่อใคร?

Coach's VIEW
BACKNUMBER